SF Paratransit logo
SF ParatransitSF Paratransit - contactSF Paratransit - contact info
Navigation menu

Vận chuyển cho người tàn tật ở San Francisco là một chương trình xe van và taxi cho người không có khả năng tự xử dụng phương tiện vận chuyển công cộng, vì mất năng lực hoặc vì tình trạng sức khỏe làm mất khả năng hoạt động. Để hội đủ điều kiện được xử dụng vận chuyển cho người tàn tật, bạn phải đôi khi hoặc luôn luôn không có khả năng xử dụng xe buýt, xe lửa hoặc xe điện mà không cần có sự trợ giúp của người khác. Những hướng dẫn về sự hội đủ điều kiện xuất phát từ Đạo luật về Người Mỹ bị Mất Năng lực như đã được tu chính.

Dịch vụ vận chuyển cho người tàn tật bằng xe van và taxi được cung cấp 24 tiếng một ngày, bẩy ngày một tuần, 365 ngày một năm. Dịch vụ được cung cấp khắp San Francico đến đảo Treasure Island và đến phần cực bắc của Daly City thuộc Quận San Mateo, và được kết hợp với các dịch vụ Muni và BART. Văn phòng Vận chuyển cho người tàn tật ở San Francisco tọa lạc ở số 68 đường 12th Street, giữa các đường Market Street và Mission Street. Các tuyến đường Muni có thể tiếp cận được bao gồm: Muni Metro tại Trạm Van Ness, được phục vụ bởi các tuyến J, K, L, M và N, tuyến F, và những tuyến xe buýt gần đó gồm tuyến số 6, 9, 9L, 14, 14L, 47, 49, 71 và 71L. Văn phòng mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:30 giờ sáng đến 4:45 giờ chiều. Số điện thoại chính là 415.351.7000.

Để có thêm thông tin về chương trình vận chuyển cho người tàn tật, bao gồm những đòi hỏi về điều kiện, thủ tục, các loại dịch vụ vận chuyển cho người tàn tật được cung cấp tại San Francisco, hoặc để điền đơn xin, xin vui lòng bấm vào những liên kết dưới đây. Để được trợ giúp miễn phí về ngôn ngữ và thông tin chi tiết về Chương trình Vận chuyển cho người tàn tật bằng các tiếng Tây ban nha, Trung hoa, Nga và Việt Nam, xin vui lòng liên lạc với Chương trình Vận chuyển cho người tàn tật ở San Francisco ở số 415.351.7050, hoặc số TTY 415.351.3942 dành cho người khiếm thính, hoặc vào trang mạng San Francisco Paratransit.

Xin vui lòng liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng San Francisco ở số 311 để được trợ giúp miễn phí về ngôn ngữ bằng hơn 100 thứ tiếng, 24 tiếng một ngày, bẩy ngày một tuần, 365 ngày một năm kể cả những ngày lễ:

  • Điện thoại trong San Francisco: 311. Nhấn số 4.
  • Điện thoại ngoài San Francisco: 415.701.2311. Nhấn số 4.
  • Điện thoại TTY dành cho người khiếm thính: 415.701.2323.

Dưới đây là những liên kết đến những mẫu đơn trong trang mạng San Francisco Paratransit:

Đơn xin Vận chuyển cho người tàn tật ADA

Mẫu HIPAA Cho phép Xử dụng hoặc Công bố Thông tin về Y tế

Some content on this page is saved in an alternative format, Adobe Acrobat.
To view these files, download the following free software: Adobe® Reader®