SF Paratransit logo
SF ParatransitSF Paratransit - contactSF Paratransit - contact info
Navigation menu

Paratransit

Ang San Francisco Paratransit ay isang programa ng sasakyang van at taxi para sa mga taong hindi kayang mag-isa na sumakay sa pampublikong transportasyon dahilan sa isang kapansanan o pinsala sa kondisyong pangkalusugan. Ang San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) ay may kontrata sa isang “Paratransit Broker” upang mamahala ng serbisyo. Ang Paratransit Broker ay may kontrata sa mga kompanya ng van at taxi upang magkaloob ng serbisyo sa transportasyon. Para maging karapat-dapat sa paratransit, dapat ay hindi ninyo kayang sumakay sa Muni na mga bus, mga tren, o mga streetcar sa ilan o sa lahat ng oras, nang walang tulong ng sinumang tao. Ang mga panuntunan para sa pagiging karapat-dapat ay nagmumula sa Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990 na sinusugan.

Ang mga serbisyo ng sasakyang van at taxi ng Paratransit ay ipinagkakaloob ng 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, at 365 araw sa isang taon. Ang serbisyo ay ipinagkakaloob sa buong San Francisco hanggang Treasure Island at hanggang sa pinaka-hilagang bahagi ng Daly City sa San Mateo County kasabay ng serbisyo ng Muni at BART. Ang tanggapan ng San Francisco Paratransit ay matatagpuan sa 68 12th Street, sa pagitan ng Market Street at Mission Street. Kabilang sa magagamit na mga linya ng Muni ay: ang Muni Metro sa Van Ness Station na dinadaanan ng J, K, L, M at N na mga linya, ang F Line, at kalapit na magagamit na mga ruta ng bus na 6, 9, 9L, 14, 14L, 47, 49, 71 at 71L. Ang tanggapan ay bukas ng Lunes hanggang Biyernes, 9 n.u. hanggang 4:45 n.h. Ang pangunahing numero ng telepono ay 415.351.7000.

San Francisco Paratransit website

Para sa libreng tulong sa lengguwahe at higit pang impormasyon sa programa ng paratransit kabilang ang mga pangangailangan sa pagiging karapat-dapat, proseso, mga uri ng serbisyo ng paratransit na ipinagkakaloob sa San Francisco o para punan ang aplikasyon, mangyari lamang na kontakin ang San Francisco 311 Customer Service Center para sa libreng tulong sa lengguwahe ng higit sa 100 lengguwahe, 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, kabilang ang mga pista opisyal:

  • Tawag (Voice) sa loob ng San Francisco: 311.Pindutin ang 4.
  • Tawag (Voice) sa labas ng San Francisco: 415.701.2311.Pindutin ang 4.
  • TTY: 415.701.2323.

Some content on this page is saved in an alternative format, Adobe Acrobat.
To view these files, download the following free software: Adobe® Reader®